به گرجی : საქართველო، ساکارْتْوِلُ) کشوری است در منطقه  قفقاز اوراسیا. این کشور در سرحد آسیای غربی و اروپای شرقی قرار دارد.